Ana Sayfa
WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA : KÜRŞAT CEMRE KURŞUN & HALİL İBRAHİM UNUTURUM
BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
ÜYE GİRİŞİ

 K.Adı:
  Şifre :
BURTÜKODER
 » Derneğimiz Hakkında
 » Yöneticilerimiz
 » Çalışmalarımız
 » Eğitim-Öğretim
 » Basın Açıklamaları
 » Basın Açıklamaları-2
 » DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
 » SORULARINIZA YANITLARIMIZ...
 » Çalışmalarımız-2013
 » Çalışmalarımız-2014
 » Çalışmalarımız-2015

BSTP-Burdur Sivil Toplum Platformu
 » Çalışmalarımız
 » Çalımalarımız-2015

BURTED-Burdur Tüm Emekliler Derneği
 » Çalışmalarımız
 » Çalışmalarımız-2015

ISTATISTIKLER
    Bugün : 243
    Toplam : 98229

Konut Kredilerinde %2 erken ödeme + yapılandırma ücreti ücreti

Konut kredisi kullanmış tüketicilerin kredilerini yapılandırmalarında yeniden alınan dosya vs.masraflar ile %2 erken ödeme komisyon bedelini geri alabilmek için tüketicilerin:


Krediyi kullandıkları bankadan kredinin sözleşmesinin bir suretini ve yapılan kesintileri gösterir ekstreyi alıp aşağıdaki örnek dilekçeye uyarlayıp doldurarak Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ya da Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda tereddüte düşen tüketicilerimiz bu sayfadan Derneğimize ulaşmaları halinde kendilerine yol gösterilecektir


NOT: Alınan ücret (2012 yılı içn) 1.160.TL nın altında ise başvuru aşağıdaki dilekçe ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne yapılacaktır.


Alınan Ücret 1.160 TL nın üzerinde ise aşağıdaki ikinci dilekçe ile Tüketici Makemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine yapılacaktır.


________________________________________________________________


 


TÜKETİCİ  SORUNLARI


HAKEM  HEYETİ   BAŞKANLIĞINA


 


BURDUR


 


……..  Bank Burdur Şubesinden   /   /     tarihinde               TL konut kredisi kullandım


Erken ödeme kampanyası çerçevesinde tanıdığı yapılandırma hakkından yararlandım ancak tarafımdan;


a)Konut krd. Yapılandırma için alınan komisyon olarak ………..TL ,


b)Konut  krd. Yeniden yapılandırma %2 erken ödeme  komisyon bedeli olarak …………TL .


Olmak üzere toplam ……………….TL alınmıştır.


Kullanmış olduğum konut kredisi sözleşmesinin bir suretini istemiş olmama rağmen …………….Burdur Şubesinden alamadım ancak hatırladığım kadarıyla imzalamış olduğum sözleşmede yapılandırma komisyonu olarak ………….TL ile %2 erken ödeme komisyonu olarak …………. TL paranın tahsiline ilişkin açık bir hüküm ve belirtilmiş rakam olmadığı sebebiyle, banka tarafından yapılan kesintinin 4077 sayılı Kanunun 6.maddesinde tanımlanan haksız şart kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.


Ayrıca benzer bir durumda Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin %2 erken ödeme cezasını iptal ettiği, bu kararın Yargıtay 13.Hukuk Dairesi tarafından  onayladığından,  tarafımdan haksız biçimde iki kalemde tahsil edilen ……………TL nın ödediğim tarih itibariyle hesaplanacak ticari  faizi ile birlikte iade edilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.  …/.02.2012.


 


 


EK:                                                                                             Adı-Soyadı


Hesap ekstersi                                                                               İmza


 


ADRES:


 


TC No:


Telf:


 


 


_________________________________________________________________________


 


Tüketici  Mahkemesi Sıfatıyla


  Burdur Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığına


                                                                                                  BURDUR


 


 


Davacı             :


 


Vekili               :


Davalı              : …………….Bankası Burdur Şube Müdürlüğü/BURDUR


 


Konu               : ………..Bankasından çekilen  konut kredisinden alınan komisyon,      


                          ekspertiz ücretinin  iade edilmesi talebi.


 


Açıklamalar    :  


                         ………….Bankası Burdur şubesinden     …….tarihinde sözleşme imzalayıp,…….-TL limitli konut kredisini  ………..tarihinde  kullandım.


1) İmzaladığım sözleşmede alınacak masrafların  net olarak belirtilmediği, tarafıma boş olarak imzalatılıp daha sonra üzeri bilgisayar yazıcısınca doldurularak tahsil edilen                       ……….TL kullandırım komisyonu ile …….TL kullandırım ekspertiz ücreti nin tarafıma iadesine karar verilmesini ;


2) Kullandığım krediyi ödemekte iken   ………ve ………tarihlerinde iki kez yapılandırmam nedeniyle :


……..Tarihinde kullandırım diğer ücretler olarak ………TL ve ………TL kullandırım komisyonu olmak üzere toplam ……..TL alınmış, ……..TL iade edilmiş ancak …….sı iade  edilmemiştir.


……..Tarihinde kullandırım diğer ücretler olarak ……..TL ve ………TL kullandırım komisyonu olmak üzere toplam ……..TL alınmış, ……..TL sı iade edilmiş ancak ……TL ı iade edilmemiştir.


Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve  sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen  Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesince ( 2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:   Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Buyurmakta iken, içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların imzaladığım sayfaya sonradan yazılmış  sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan yukarıda saydığım ücretler, geçersiz bir sözleşmeye dayandığı sebebiyle iadesine karar verilmesi gereken işlemlerdir.


4822 Sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun, Konut Finansman Sözleşmeleri başlıklı “Madde 10/B – (Ek: 21/2/2007-5582/24 md.) Konut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir.


 


Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilecek genel bilgilerin kapsamı ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun standartları ilgili birliklerin görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşme geçersizdir.” ;


Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi : “Finansman türüne göre, 6 ncı ve 7nci maddelerde belirlenen Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye yazılı olarak verilmesini takip eden 1 iş günü geçmeden imzalanan sözleşmeler geçersizdir.”


Hükümleri çerçevesinde, 1 gün önce tarafıma sözleşme öncesi bilgi formu verilmeden kredinin kullandırıldığı gün imzalatılan sözleşmeler, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmemiş sözleşme ve kredi işlemidir ki bu yönüyle de ele alındığında 03.9.2009 tarihinde kullandığım kredide bilgi formu imzalatılmamış olup, dava konusu kredi işlemi geçersiz bir sözleşmeye dayanmaktadır ve buna bağlı olarak alınan yukarıda saydığım masraf ve bedellerin iadesi gerekmektedir.


 


Sonuç ve İstem  : Yukarıda detaylıca açıkladığım üzere, kullandığım kredi üzerinden,  Kanun ve  Yönetmelik hükümlerine,  emsal teşkil eden Yargı kararlarına aykırı biçimde tahsil edilen;       1.maddede dökümünü yaptığım ………..TL,


 2.maddede dökümünü yaptığım …………TL olmak üzere,


Toplam ……….TL  nın ödediğim tarih itibariyle hesaplanacak ticari  faiziyle birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 


 


EK :  Sözleşme sureti ve ekleri.                                                                      /    /  201


          Ödeme belgeleri


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Yazan :
Hit : 12255
BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
DUYURULAR
»Kapydan Saty?larda Cayma Dilekçesi Örne?i Devamı..
»ALDI?I SA?LIK HYZMETYNDEN MEMNUN OLMAYAN HALKIMIZIN DYKKATYNE ! Devamı..
»OKULdaki ÇOCU?UNDAN PARA YSTENEN VELYLERYN DYKKATYNE !!!!!!!!!!!!!!!!!! Devamı..
»ELEKTRYK FATURASI YÜKSEK GELEN TÜKETYCY NE YAPABYLYR ? Devamı..
»Fazla Alynan Do?algaz Ba?lanty Bedeli Talep Dilekçesi örne?i Devamı..
»Tüketici Kredisinden alynan dosya/i?lem/komisyon Vb masraflary geri alma dilekçe ör. Devamı..
»Kredi Karty Üyelik ücreti talep dilekçe ör. Devamı..
»KKDF Arty?yna itiraz ve talep dilekçe ör. Devamı..
»Konut kredisinde yapylandyrma/komisyon ücreti talep dilekçe ör Devamı..
»Konut kredilerinde komisyon vs. talep dilekçe örne?i Devamı..
»Ynternet Hizmet Sa?layycysyny de?i?tirme cezasyna itiraz dilekçesi ör. Devamı..
»Elektrikte Kayyp-Kaçak miktaryny ö?renme dilekçe ör. Devamı..
»Kayyp-Kaçak bedeli iadesi ve iptal edilmesi dilekçe ör. Devamı..
»Telefonda sabit ücretin iptali dilekçe ör. Devamı..
»Konut kredisinde yapylandyrma/komisyon ücreti talep dilekçe ör Devamı..
»AKP li Bakandan Ytiraf. Devamı..
»Burdur da Belediyeyi AKP li Bayram ÖZÇELYK'in KENTSEL DÖNÜ?ÜM Projesi Kaybettirdi Devamı..
»65 ve Üzeri Ya?lylarymyza Duyuru. Devamı..

ARAMA


BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
^YUKARI GİT^
Sayfa Yükleme Süresi 0.13 saniye.
[ BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI ] © 2007-.....
V.1.1
TASARIM VE KODLAMA : KÜRŞAT CEMRE KURŞUN & HALİL İBRAHİM UNUTURUM