Ana Sayfa
WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA : KÜRŞAT CEMRE KURŞUN & HALİL İBRAHİM UNUTURUM
BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
ÜYE GİRİŞİ

 K.Adı:
  Şifre :
BURTÜKODER
 » Derneğimiz Hakkında
 » Yöneticilerimiz
 » Çalışmalarımız
 » Eğitim-Öğretim
 » Basın Açıklamaları
 » Basın Açıklamaları-2
 » DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
 » SORULARINIZA YANITLARIMIZ...
 » Çalışmalarımız-2013
 » Çalışmalarımız-2014
 » Çalışmalarımız-2015

BSTP-Burdur Sivil Toplum Platformu
 » Çalışmalarımız
 » Çalımalarımız-2015

BURTED-Burdur Tüm Emekliler Derneği
 » Çalışmalarımız
 » Çalışmalarımız-2015

ISTATISTIKLER
    Bugün : 112
    Toplam : 97633

Tüzüğümüz

BURDUR


TÜKETİCİLERİ   KORUMA  DERNEĞİ


 TÜZÜĞÜ


 


 


Derneğin Adı ve Merkezi


Madde –1 : Derneğin adı “Burdur Tüketicileri Koruma Derneği” dir.Kısa adı “BurTüKoDer” dir. Derneğin merkezi Burdur’ dur.Şubesi açılmayacaktır. Ancak yönetim kurulu kararıyla,Burdur İlindeki ilçelerde, hasta hakları kurullarına ve tüketici hakem heyetlerine katılacak bir temsilci görevlendirilerek derneğimizin Burdur İlinde faaliyeti sağlanacaktır. 


 


Madde-2 : Derneğin Amaç  ve İlkeleri 


Derneğin Amacı : Tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi, tüketici bilincini oluşturup yerleştirmek, tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bu konuda eğitmek , evrensel tüketici hakları paralelinde tüketicinin kendisini koruyabilecek aşamaya gelmesi için gerekli çalışmaları yapmak,bu hakları kullanabileceği ortamı hazırlamaktır. Hasta haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve   hasta hakları kurullarına katılarak   hastaları temsil etmek.İnsan haklarının korunup geliştirilmesi için gerekli görülen tüm çalışmaları yapmak.


 


Derneğin İlkeleri : BurTüKoDer , amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder.


-          Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarında hiç bir ticari markanın etkisinde kalmaz.


-          Hiçbir ticari kurum ve kuruluştan bağış, reklam ve ilan alamaz.


-          Ticari ve politik bağımlılığı olmayan , bütünüyle tüketicilerin, üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarıyla çalışmalarını sürdüren BAĞIMSIZ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR.


 


Madde-3 : Derneğin Çalışma Şekli


Dernek  amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.


a)      Tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi için resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.


b)      Basın ve yayın organlarından yararlanır, gerekli yayınları yapar, forum, panel,konferans vb. gibi bilgilendirme-tartışma programları düzenleyerek tüketicileri bilgilendirir,


c)      Konusu ile ilgili araştırmalar yapar, sonuçlarını kamuoyuna duyurur.


d)     Taşınır-taşınmaz mülkler edinir, bunları kiraya verir, işletir.


e)      Konusuyla ilgili  üniversiteler, eğitim kurumları ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.


f)       Tüketicinin korunması amacı ile gerekli denetim ve kontrolün sağlanması için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara denetçi verir.


g)      Hasta haklarının korunup geliştirilmesi için gerekli  çalışmaları yapar, bu amaçla oluşturulmuş kurullara hastaları temsilen katılır, denetçi-temsilci verir. Aldığı sağlık hizmetinden memnun olmayan ya da istediği sağlık hizmetini alamadığı için mağdur olan hasta ve yakınlarına yardımcı olur.    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  ve diğer kanun ve düzenlemeler ile oluşturulmuş veya oluşturulacak hakem heyetleri, reklam kurulu, rekabet kurulu, hasta hakları kurulu vb. gibi her türlü kuruluşa katılımcı-temsilci gönderebilir.


h)      Genel tüketici sorunları ile ilgili olarak tüketici mahkemeleri ve diğer mahkemelerde davalar açar.


i)        Birleşmiş Milletlerin 09.4.1985  tarihli “Tüketici Hakları Evrensel Patenti”ndeki aşağıda yazılı olan kararlara, Anayasamızın 172. maddesi ve 4077 ve değişik 4822 ve 5464 sayılı kanun çerçevesinde, tüketici haklarına sahip çıkacak ve  bu hakların tüm tüketiciler tarafından bilinmesi ve bilinçle kullanılabilmesi için çalışmalar yapar.


 


1-) Tüketicilerin Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı :


       Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanılacak  su bulma,ulaşım, haberleşme,tüketicilerin en temel haklarıdır.Her tüketici bu hakları talep edebilmeli, bu haklara ulaşabilmeli ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmelidir.


 


      2-) Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı :       


      Tüketilmek üzere satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından kullanıcılarına zarar vermeyecek durumda bulunması hakkıdır.


 


      3-) Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı :


      Tüketicilere çok çeşitli ve kaliteli mal ve hizmetlerin ucuz fiyattan sunulması, satış sonrası hizmetlerin yeterli düzeyde olması yanında ; satıcının suiistimalini gösterir tek taraflı sözleşmeler,sözleşmelerdeki haksız hükümler , zorlayıcı kredi şartları ve baskı yaratan satış yöntemlerine karşı korunma hakkıdır.


     


      4-) Bilgilendirme Hakkı:


      Mal ve hizmeti satın alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgilerin edinilmesi hakkıdır.         


   


      5-) Eğitilme Hakkı :


      Yanlış, yanıltıcı, eksik reklam, etiket ve ambalaja karşı korunma ve bilinçli, sorumlu tüketici olmak için eğitim kurumlarında eğitilme hakkıdır.


 


      6-) Tazmin Edilme Hakkı :


      Satın alınan ürünlerin bozuk, eksik veya  hatalı çıkması durumunda kusurlu malın geri alınması, yenisi ile değiştirilmesi, kusurlu hizmetin yeniden görülmesi, gerekirse tazminat ödenmesi hakkıdır.


        


      7-) Temsil Edilme Hakkı :


      Hükümetin ekonomik politikalarının oluşturulmasında dikkate alınma, kamu organlarında temsil, firmalarda özellikle ürün geliştirme aşamasında görüşü alınma hakkıdır.


 


     8-) Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkıdır :


     Sağlık koşullarına uygun fiziksel çevrede yaşama,çevresel tehlikelerden korunma, günümüz ve gelecek nesiller için doğayı korunma hakkıdır.


 


 


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri


Madde-4) : Fiili ehliyetine sahip  bulunan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.   Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.


Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.


 


Üyelikten Çıkma


Madde: 5) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.


           Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


 


Üyelikten Çıkarılma


Madde : 6)  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.


1)      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,


2)      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,


3)      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını  ödememek,


4)      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,


5)      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,


6)      Yürürlükteki kanunlarda tanımlanan yüz kızartıcı suçları işlediği tesbit olunan üyelerin üyelikten çıkarılması yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.


7)      Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar yapan başka bir tüketici derneğinin kurucusu-üyesi olanlar,


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemezler.


 


Dernek Organları


Madde : 7) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.


1-      Genel kurul,


2-      Yönetim kurulu,


3-      Denetim kurulu,


4-      Komisyonlar,


 


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü


Madde : 8) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.


Genel kurul,


1-      Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,


2-      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.


      Olağan Genel Kurul 3(üç) yılda bir Mayıs ayı içerisinde yapılır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.


Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa ; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


 


Çağrı Usulü


Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler  ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.


Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Usulü


                Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması


sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.


            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.


            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.


      Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.


      Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.


      Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


      Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.   Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


 


Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri


Madde : 9)  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.


      Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.


      Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.


 


 


Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar


      Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


 


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri


Madde : 10) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.


1-      Dernek organlarının seçilmesi,


2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,


3-      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,


4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,


5-      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,


6-      Yönetim kurulunca, dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri-yönergeleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,


7-      Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi; dernek hizmetleri için geçici veya sürekli olarak personel çalıştırılmasına ve bu personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile yapılacak protokol ve anlaşmaları imzalaması için yönetim kuruluna  yetki  verilmesi,


8-      Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,


9-      Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,


10-  Derneğin vakıf kurması,


11-  Derneğin amacı doğrultusunda hazırlanan projeleri aynen yada değiştirerek onaylayarak, yurt içi veya yurt dışından bulunacak kredi ve borçları onaylayarak, derneğin bağış veya bulunacak borçla proje uygulamasının onaylanması, işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,


12-  Derneğin fesih edilmesi,


13-  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,


14-  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman       görevden alabilir.


Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.


Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


 


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri


Madde : 11) Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.


            Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter,sayman ve üye’yi belirler.


            Yönetim kurulu,tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.


            Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


 


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.


1-      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,


2-      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,


3-      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,


4-      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,


5-      Gerekli görülen yerlerde  temsilcilik açılmasını sağlamak,


6-      Genel kurulda alınan kararları uygulamak,


7-      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,


8-      Bütçenin uygulanmasını sağlamak,


9-      Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,


10-  Derneğin amacını gerçekleştirmek her çeşit kararı almak ve uygulamak,


11-  Genel kurulun yetki vererek yerine getirmekle görevlendirdiği işleri yapmak,


12-  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,            


 


 


Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri


Madde :12 ) Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.


           Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


 


Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


           Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.


           Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.


 


Komisyonlar :


Madde- 13) Dernek “Şikayet Değerlendirme  Komisyonu” ve “Hukuk Komisyonu” adıyla iki komisyon oluşturur.Komisyonların işlevleri , çalışma yöntemleri Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir Yönerge  ile belirlenir.


 


Derneğin Gelir Kaynakları


Madde :14) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.


1-      Üye aidatı  olarak aylık 1(bir) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.


2-      Gerçek ve tüzel kişilerin, tüzüğün 2. maddesi çerçevesinde,  kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.


3-      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence , tiyatro,temsil, konser, spor yarışması ve konferans Vb. gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden sağlanan gelirler.


4-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.


5-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, tüzüğün 2. maddesi çerçevesinde  toplanacak bağış ve yardımlar.


6-      Miktarları Yönetim Kurulunca belirlenecek ,Şikayet ve müracaatçılardan alınacak masraf ve harçlar.


7-      Diğer gelirler.


 


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler


Madde :15)  Defter tutma esasları ;


            Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2006 yılı için 549 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.


            Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.


            Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.


            Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


 


Kayıt Usulü


            Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


 


Tutulacak Defterler


Dernekte, aşağıdaki yazılı defterler tutulur.


a)      İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.


1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2-Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


3- Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


4-Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.


5- İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.


6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


b)      Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bendlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.


2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


 


Defterlerin Tasdiki


            Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


 


Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi


            İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


 


Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri


Madde : 16)  Gelir ve gider belgeleri;


Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan)     “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.


            Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 ‘ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.


            Dernek tarafından kişi,kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


 


 


 


Alındı Belgeleri


            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.


            Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


 


Yetki Belgesi


            Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.


            Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.


            Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


 


Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi


            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


 


Beyanname Verilmesi


Madde :17) Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 ‘de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak,her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


 


Bildirim Yükümlülüğü


Madde : 18) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi


            Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:


            Genel kurul sonuç bildirimine;


1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,


2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, Eklenir.


 


Taşınmazların Bildirilmesi


            Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.


 


Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi


            Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “ Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.


            Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.


            Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.


 


 


 


Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim


            Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


 


Değişikliklerin Bildirilmesi


            Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik, (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen ) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.


            Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


 


Derneğin İç Denetimi


Madde :19) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


 


Derneğin Borçlanma Usulleri


Madde :20) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


 


Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği


Madde : 21) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


 


Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli


Madde :22) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


            Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı olan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


 


Tasfiye İşlemleri


            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Burdur Tüketicileri Koruma Derneği” ibaresi kullanılır.


            Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.


            Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.


            Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.


            Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.


 


Hüküm Eksikliği


Madde :23) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,  Tüketiciyi Koruma  Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


 


Geçici  Madde : 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


 


Bu tüzük 23 (Yirmiüç) madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.


 


Kurucu  Üyeler ;


 


Adı ve Soyadı                             :                      Görev Unvanı                      :            İmza       : Kemal  ARSLAN                                                     Kurucu      Üye


Hayat HARPUTLU                                                    


Emel SAYIN                                                                                                 


M. Ali ATA                                                                                             


Hüseyin YALÇIN                                                                              


Hüsnü Özgür ÖLMEZ                             Kurucu       Üye


H.Aydın BİLGEN                                                        


Mehmet ARSLAN                                                           


Filiz TUNCER                                                            


Ali  TEKİN                                                                 


Faruk BELEVİ                                                             


Yavuz KAYA                                                                


Erhan Sezar ARSLAN                                                


Süleyman YILDIZ                                                      


Cennet ÜNAL


Bedri ONAY                                                               


 


Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;


 


Adı ve Soyadı                                     :                 Görev Ünvanı           :         İmzası   :


 


Kemal ARSLAN                                              Yönetim Kurulu Başkanı


Hayat HARPUTLU                                          Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Emel Sayın                                                        Sayman


Mehmet Ali ATA                                              Yönetim Kurulu Üyesi


Hüseyin YALÇIN                                              Yönetim Kurulu Üyesi


Yazan :
Hit : 2401
BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
DUYURULAR
»Kapydan Saty?larda Cayma Dilekçesi Örne?i Devamı..
»ALDI?I SA?LIK HYZMETYNDEN MEMNUN OLMAYAN HALKIMIZIN DYKKATYNE ! Devamı..
»OKULdaki ÇOCU?UNDAN PARA YSTENEN VELYLERYN DYKKATYNE !!!!!!!!!!!!!!!!!! Devamı..
»ELEKTRYK FATURASI YÜKSEK GELEN TÜKETYCY NE YAPABYLYR ? Devamı..
»Fazla Alynan Do?algaz Ba?lanty Bedeli Talep Dilekçesi örne?i Devamı..
»Tüketici Kredisinden alynan dosya/i?lem/komisyon Vb masraflary geri alma dilekçe ör. Devamı..
»Kredi Karty Üyelik ücreti talep dilekçe ör. Devamı..
»KKDF Arty?yna itiraz ve talep dilekçe ör. Devamı..
»Konut kredisinde yapylandyrma/komisyon ücreti talep dilekçe ör Devamı..
»Konut kredilerinde komisyon vs. talep dilekçe örne?i Devamı..
»Ynternet Hizmet Sa?layycysyny de?i?tirme cezasyna itiraz dilekçesi ör. Devamı..
»Elektrikte Kayyp-Kaçak miktaryny ö?renme dilekçe ör. Devamı..
»Kayyp-Kaçak bedeli iadesi ve iptal edilmesi dilekçe ör. Devamı..
»Telefonda sabit ücretin iptali dilekçe ör. Devamı..
»Konut kredisinde yapylandyrma/komisyon ücreti talep dilekçe ör Devamı..
»AKP li Bakandan Ytiraf. Devamı..
»Burdur da Belediyeyi AKP li Bayram ÖZÇELYK'in KENTSEL DÖNÜ?ÜM Projesi Kaybettirdi Devamı..
»65 ve Üzeri Ya?lylarymyza Duyuru. Devamı..

ARAMA


BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI
^YUKARI GİT^
Sayfa Yükleme Süresi 0.13 saniye.
[ BURDUR HASTA ve TÜKETYCILERI KORUMA DERNEGI ] © 2007-.....
V.1.1
TASARIM VE KODLAMA : KÜRŞAT CEMRE KURŞUN & HALİL İBRAHİM UNUTURUM